Tiráž

Stanislav Majcher DrillCut
Jadrové vŕtania / rezanie betónu / výstavba interiéru

Kieferstraße  1
93164 Laaber
Tel. 0177 – 562 97 00

E-Mail: info@drillcut.de
Internet: www.drillcut.de

Právna forma: Jednotlivec majiteľ: Stanislav Majcher, DIČ DE 306 233 675, Ďaň. číslo: 244/247/71178, Komora: Priemyselná a obchodná komora (IHK) a Remeselnícka komora (HWK) Regensburg, zodpovedný za obsah: Stanislav Majcher, Kieferstraße 1, 93164 Laaber

Poistenie zodpovednosti podniku: Regionálne riaditeľstvo pre Allfinanz Deutsche, Vermögensberatung, Obere Marktstr. 38, 92318 Neumarkt i.d.Opf., Rozsah platnosti: Európa

1     Obsah ponuky on-line

Autor v žiadnom prípade nepreberá ručenie za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky voči autorovi na ručenie, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo duševného charakteru, ktoré vznikli použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií, resp. použitím chybných a neúplných informácií sú v zásade vylúčené, ak zo strany autora dokázateľne nedošlo k zavineniu v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Autor si výslovne ponecháva právo zmeny častí strán alebo celej ponuky bez  samostatného upozornenia, právo doplnenia, mazania alebo právo zverejnenie dočasne alebo úplne zastaviť.

2    Odkazy

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie internetové stránky („odkazy“), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti autora, neexistuje žiadna záručná povinnosť. Výnimku tvorí prípad, kedy má autor znalosť obsahu a technicky môže zabrániť použitiu v prípade protiprávnych obsahov. Autor preto výslovne vyhlasuje, že v momente vloženia odkazov neobsahovali príslušné stránky, na ktoré sa odkazy vzťahujú, žiaden nelegálny obsah. Autor nemá v žiadnom prípade vplyv na aktuálnu a budúcu podobou a na odkazy prepojených/pripojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých prepojených/pripojených stránok, ktoré sa zmenili po vložení odkazu. Toto platí pre všetky odkazy vložené v rámci vlastnej internetovej ponuky ako aj pre odkazy a cudzie príspevky v autorom založenej knihe návštev, v diskusných fórach a mailingových zoznamoch. Za nelegálne, chybné alebo neúplné obsahy a obzvlášť za škody v dôsledku použitia alebo nepoužitia takto ponúknutých informácií zodpovedá len poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, nie ten, kto na túto stránku prostredníctvom odkazov len poukazuje.

3    Autorské právo a právo na značku

Autor sa snaží vo všetkých publikáciách dodržiavať autorské práva použitých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať vlastne vytvorené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, alebo používať  grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré nepodliehajú licencii. Všetky uvedené a príp. treťou stranou chránené ochranné známky a obchodné značky podliehajú bezpodmienečne ustanoveniam príslušne platného zákona o značkách a ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Len na základe vymenovania nie je možné vyvodiť záver, že obchodné značky nie sú chránené právami tretích strán! Autorské právo vzťahujúce sa na zverejnené objekty vytvorené autorom zostáva vyhradené výlučne autorovi. Rozmnožovanie alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného súhlasu autora zakázané.

4  Právna účinnosť tohto vylúčenia ručenia

Toto vylúčenie ručenia je časťou internetovej ponuky, z ktorej bolo odkazované na túto stránku. V prípade, že časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo úplne nezodpovedajú platnému právnemu stavu, ostatné časti tohto dokumentu sa nemenia čo do obsahu a svojej platnosti.

5    Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracovávame dôverne a v súlade so zákonom stanovenými predpismi o ochrane osobných údajov ako aj v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Používanie našej webovej stránky je možné v zásade bez zadávania osobných údajov. V prípade, že sa na našich stránkach vyžaduje zadať osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), prebieha toto, ak je to možné, vždy na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sa bez výslovného súhlasu neposkytujú tretím stranám. Upozorňujeme na to, že prenos údajov v Internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Nie je možná úplná ochrana údajov pred zásahom tretích strán.

6    Kontaktný formulár

V prípade, že nás kontaktujete s dopytom pomocou kontaktného formulára, vaše údaje z kontaktného formulára, vrátane vami zadaných kontaktných údajov sa za účelom spracovania ponuky a pre prípad následných otázok ukladajú. Tieto údaje bez vášho súhlasu nebudeme šíriť ďalej.

7   Súbory Cookies

Internetové stránky používajú sčasti tzv. súbory Cookies. Súbory Cookies nespôsobia vo Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory Cookies slúžia na to, aby sme našu ponuku spravili ešte užívateľsky prijateľnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú založené na Vašom počítači a ktoré ukladá Váš internetový prehliadač. Váš  prehliadač môžete nastaviť tak, že budete informovaní o použití súborov Cookies a že súbory Cookies dovolíte použiť len v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčite, ako aj aktivujete automatické mazanie súborov Cookies pri zatvorení webového prehliadača. V prípade deaktivácie súborov Cookies toto môže obmedziť funkcionalitu tejto webovej stránky.

8    Kontaktné údaje našej tiráže

Použitie kontaktných údajov v našej tiráži na podnikateľskú reklamu výslovne nie je žiaduce, výnimkou je prípad, keď sme už skôr vydali písomný súhlas, alebo už existuje obchodný vzťah. Ponúkajúci a všetky osoby menované na tejto webovej stránke týmto nesúhlasia s akýmkoľvek komerčným použitím a šírením svojich údajov.

9  Obrázky

Rashevskyi Viacheslav/jocic/Luke Schmidt/Maddas/Georgii Shipin/asbesto_cemento/Love Silhouette/kezmaw Kalabi Yau/Roman023_photography/Shutterstock.com

10    Webová stránka prevádzkovateľa

www.nate-technik.de