Vážení zákaznici!

Na naše ponuky sa vzťahujú nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky. Pozrite si prosím Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú základom pre korektné obchodné vzťahy. V prípade otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať!

VOP; Verzia: október 2017

VOP – Vŕtanie do betónu a rezanie betónu

1   Uznanie

Zadaním zákazky objednávateľ uznáva nasledovne uvedené podmienky a ponuku, z ktorej vychádzajú. Týmto sú vylúčené odlišné obchodné podmienky zo strany objednávateľa. Dodávateľa nezaväzujú ani vtedy, keď tento neprotestuje ešte raz pri uzavretí zmluvy. Naše všeobecné obchodné podmienky platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy medzi nami a objednávateľom.

2   Uzavretie zmluvy

Zákazka sa považuje za prijatú až vtedy, keď je dodávateľom písomne potvrdená. Faxové objednávky sa považujú za zákazku vtedy, keď sú potvrdené dodávateľom a bol zjednaný termín na vykonanie.

3   Ústne ujednania

Ústne dohovory nie sú záväzné a ich účinnosť je podmienená potvrdením dodávateľom v textovej forme. Ústne dohody s pracovníkmi sú nezáväzné, kým nie sú výslovne potvrdené objednávateľom v textovej forme.

4   Povinnosti objednávateľa: Body vŕtania, rezy pílou a statika

Objednávateľ sa zaväzuje včas pred začatím prác uviesť údaje o priemere vŕtania a dĺžkach rezov pílou, zaväzuje sa vymerať a zreteľne označiť body vŕtania a línie rezov. Udelením zákazky potvrdzuje objednávateľ, že stavebné zmeny boli staticky, príp. prostredníctvom statikov/architektov preverené, preskúšané a že sú prípustné. Objednávateľ zákazky musí ihneď po dohotovení vytvoriť požadované podopretia. Objednávateľ zabezpečí, aby po dobu vykonávania prác boli vedenia elektrického prúdu a vody v blízkosti miesta vŕtania odstavené. Je zodpovednosťou objednávateľa v rámci legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti práce zabezpečiť a monitorovať vrty a prielomy po ich vyhotovení proti nebezpečenstvu úrazu.

5   Poskytnutie elektrického prúdu, vody, svetla a lešenia

Vodu (½“, min. 1 bar) a elektrický prúd (230 voltov / 16 ampérov alebo 400 voltov / 32 ampérov) je povinný zadávateľ zákazky poskytnúť dodávateľovi bezplatne po celú dobu vykonávania prác, a to v maximálnej vzdialenosti 40 metrov od pracoviska. Takisto je potrebné zabezpečiť zberné miesto na odpadové vody za účelom likvidácie kalu po rezaní a zabezpečiť dostatočné pracovné osvetlenie. Ak sa prekročí pracovná výška 2 metre, musí objednávateľ zabezpečiť lešenie. V prípade, že nie je možné poskytnúť elektrický prúd, vodu, odvod odpadových vôd a/alebo lešenie, musí sa toto dodávateľovi včas oznámiť. Dodávateľ predloží zodpovedajúcu ponuku na alternatívne zásobovanie prúdom, vodou, svetlom, na lešenie.  V prípade, že sa dodávateľovi neposkytnú elektrický prúd, voda, odtok odpadových vôd, svetlo a/alebo lešenie, je dodávateľ oprávnený objednávateľovi takto vzniknuté dodatočné náklady a výdavky fakturovať.

6   Prestoje a pracovná prekážka

Objednávateľ je povinný k dohodnutému začiatku prác zabezpečiť, že stavenisko bude dostupné a voľné. Pracovisko musí byť voľne dostupné automobilom a pešo. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa na stavenisku dodržiavali všetky bezpečnostné predpisy. Dodávateľ nemá povinnosť začať s prácami, kým nie je zabezpečená zo strany objednávateľa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Požadované opatrenia, ktoré musí dodávateľ do takejto miery podniknúť, sa účtujú samostatne. Ak dodávateľ nemôže začať prácu z dôvodu okolností, za ktoré je zodpovedný objednávateľ, alebo z dôvodu okolností, za ktoré je zodpovedný objednávateľ musí prácu prerušiť, za prestoje sa účtujú hodinové sadzby uvedené v  ponuke. Z dôvodu nedefinovania pracovného času v ponuke platí hodinová sadzba 38,00 EUR za hodinu ako dohodnutá. Dodávateľ je oprávnený preukázať vyššiu, zadávateľ je oprávnený preukázať nižšiu škodu. Ak sa musia práce pre okolnosti, za ktoré je zodpovedný objednávateľ, celkom zrušiť, objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú mzdu, od ktorej sa odpočítajú tie náklady, ktoré dodávateľovi dokázateľne nevznikli.

7   Požiadavky na statiku/ručenie

Objednávateľ musí na vlastnú zodpovednosť pred začatím práce skontrolovať statiku, body vŕtania a rezy pílou, či sú realizovateľné. Objednávateľovi sa odporúča prizvať za účelom takéhoto preverenia statika. Za škody alebo následné škody, ktoré vyplynú z polohy bodov vŕtania a rezov pílou, ako aj za škody v dôsledku zmeny statiky (napríklad trhliny v dôsledku napätí v stavebnom fonde, škody na skrytých vodovodných a elektrických vedeniach, škody na skrytých potrubiach, škody na skrytých hlásičoch požiaru a protipožiarnych zariadeniach, škody na skrytých armatúrach, škody na ostatných inštaláciách a ostatné poškodenia muriva) má dodávateľ zodpovednosť iba vtedy, keď škodu, príp. následnú škodu spôsobil úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. V ostatnom oslobodzuje objednávateľ dodávateľa od akéhokoľvek ručenia. Obmedzená zodpovednosť neplatí, ak dodávateľ jednal úmyselne, alebo ak škody na tele, živote, a zdraví dodávateľa alebo tretej osoby zapríčinili škodu. V tomto prípade platí zákonom stanovené ručenie. Je vylúčená zodpovednosť zo strany dodávateľa za škody spôsobené vodou, ak tieto neboli dodávateľom spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Objednávateľ upozorňuje dodávateľa na to, že aj v prípade dojednaného odsávania povrchových vôd je toto len podmienečne kontrolovateľné. Do tej miery je ručenie okrem prípadov úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti vylúčené.

8   Vyššia moc, prerušenia prác, prekročenia termínu

Nepatrné a únosné prekročenia termínu zo strany dodávateľa nie sú dôvodom na to, aby si objednávateľ uplatňoval nároky na náhradu škody. Dodávateľ dochádza iba vtedy k omeškaniu, keď je objednávateľom písomne vyzvaný k výkonu za stanovenia primeranej dodatočnej lehoty. V prípade, že dodávateľ nevykoná výkon v primeranej dodatočnej lehote, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ďalekosiahlejšie nároky objednávateľa, ak je to zákonne prípustné, sú vylúčené. Škody na strojoch a vybavení, ktoré vzniknú počas práce, oprávňujú objednávateľa k dočasnému prerušeniu zákazky bez nároku objednávateľa na odškodnenie. To isté platí, keď je dodávateľovi dočasne z dôvodu zásahu vyššej moci bránené vykonať úkon.

9   Nadmerný rez

Pri použití pílových listov vzniká polomerom listu píly nutne „nadmerný rez“. Tento zárez zodpovedá približne hrúbke steny múru, ktorý sa má rozdeliť, pričom protiľahlá strana zostáva bez zárezu. V prípade, že nadmerný rez nie je zo statických alebo miestnych technických dôvodov možný, použije dodávateľ za príplatok rohové vŕtania s jadrovým vrtákom.

10   Kolaudácia výkonu, záruka a kaucia

Dodávateľ môže od objednávateľa požadovať kolaudáciu svojich úkonov. V prípade, že sa nevykoná výslovná kolaudácia, tak sa výkon považuje prebratý ako bezchybný, ak objednávateľ lehote 14 kalendárnych dní od vykonania prác, resp. od uvedenia do prevádzky písomne nevytkne nedostatky. Platí zákonom stanovená záručná doba. Nároky objednávateľa na záruky, bezpečnostné nároky a nároky na náhradu škody sú, ak je to zákonne prípustné, vylúčené.

11   Vyúčtovanie a platobné podmienky

Dodávateľom vykonané práce sa vyúčtujú na základe ponuky a správy o vykonaných výkonoch. Dodávateľ je oprávnený vystavovať týždenne čiastkové faktúry v prípade, že sa vykonávané práce budú realizovať počas dlhšieho časového obdobia. Všetky požiadavky – pokiaľ nie je výslovne zjednané inak – sa stávajú splatné okamžite bez skonta. Pohľadávky objednávateľa sú od splatnosti v súlade s § 352 Obchodného zákonníka (HGB) úročené 5 percentami. Po nastaní omeškaniasú nároky objednávateľa zúročené 9 percentuálnymi bodmi nad základnú sadzbu. Dodávateľ je oprávnený uplatniť si náhradu škody v širšom rozsahu.

12   Výhrady

Ak nie je v ponuke vykázané inak, majú ceny uvedené v ponuke platnosť po dobu 6 mesiacov. Ak sa vykonajú práce na základe ponuky, ktorá bola vytvorená skôr ako 6 mesiacov pred začatím prác, je dodávateľ oprávnený namiesto cien v ponuke použiť také ceny, ktoré sú bežné a  primerané v momente vykonávania prác a miestu vykonávania prác. Ak pracovisko v momente vykonávania prác nezodpovedá bežnému, resp. zmluvne zjednanému stavu, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať týmto vzniknuté ďalšie náklady, resp. odstúpiť od zmluvy.

13   Príslušný súd

Príslušným súdom je miestne a vecne príslušný súd v sídle dodávateľa.

14   Ostatné

Ak sa tieto Všeobecné obchodné podmienky úplne alebo sčasti stali neplatnými alebo nie sú úplne  súčasťou zmluvy, zostáva zmluva v ostatnom platná. Ak sa ustanovenia nestali súčasťou zmluvy alebo sú neplatné, tak sa obsah zmluvy riadi zákonnými predpismi.