Milí zákazníci!

Naše nabídky jsou založeny na následujících Všeobecných obchodních podmínkách. Pokládejte prosím tyto Všeobecné obchodní podmínky za základnu pro férový obchodní vztah. Pokud máte dotazy, kontaktujte nás!

Všeobecné obchodní podmínky; stav k říjnu 2017

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – Vrtání betonu a řezání betonu

1   Uznání

Udělením zakázky uznává zadavatel níže uvedené podmínky a základní nabídku. Odlišné obchodní podmínky zadavatele jsou tímto výslovně popřeny. Nezavazují dodavatele ani tehdy, jestliže je tento nepopře ani při uzavření smlouvy. Naše Všeobecné obchodní podmínky platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy mezi námi a zadavatelem.

2   Uzavření smlouvy

Zakázka se považuje za přijatou teprve tehdy, je-li dodavatelem písemně potvrzena. Faxové objednávky jsou považovány za zakázku jen tehdy, jsou-li dodavatelem potvrzeny a byl-li dohodnut termín provedení.

3   Ústní ujednání

Ústní ujednání se považují za nezávazná a pro svoji účinnost vyžadují potvrzení dodavatele v textové formě. Ústní ujednání s pracovníky jsou nezávazná, pokud a dokud neprovede zadavatel výslovné potvrzení v písemné podobě.

4   Povinnosti zadavatele: Místa vrtání, pilové řezy a statika

Zadavatel se zavazuje, že včas před zahájením prací udá průměry vrtání a délky řezů, vyměří a zřetelně označí místa vrtání a linie pilových řezů. Udělením zakázky zadavatel potvrzuje, že stavební změny byly staticky, případně statikem/architektem prověřeny a že jsou přípustné. Potřebná podepření vytvoří zadavatel bezprostředně po dokončení prací. Zadavatel zajistí, aby elektrická a vodní vedení v blízkosti místa vrtání byla po dobu prací vyřazená z provozu. Zadavatel zajistí, aby byly vyvrtané otvory a průlomy po jejich dokončení zabezpečeny podle zásad bezpečnosti práce proti nebezpečí úrazů.

5   Disponibilita proudu, vody, osvětlení a lešení

Zadavatel dá dodavateli po dobu trvání prací bezplatně k dispozici vodu (½“, min. 1 bar) a elektrický proud (230 V / 16 A nebo 400 V / 32 A), a sice v maximální vzdálenosti 40 m od pracoviště. Rovněž musí vyhradit místo pro odpadní vodu pro odstranění kalů z řezání a přiměřené pracovní osvětlení. Bude-li překročena pracovní výška dva metry, musí zadavatel postavit lešení. Pokud by nemohly být elektrický proud, voda, odpadní voda osvětlení a/nebo lešení poskytnuty, musí být toto dodavateli včas sděleno. Dodavatel předloží odpovídající nabídku na alternativní zajištění proudu, vody, osvětlení a/nebo lešení. Pokud nebudou proud, voda, odpadní voda osvětlení a/nebo lešení dány včas k dispozici, je dodavatel oprávněn vyfakturovat zadavateli vzniklé vícenáklady a dodatečné výdaje.

6   Prostoje a překážky v práci

Zadavatel je povinen vytvořit k dohodnutému termínu zahájení prací stavební volnost. Pracoviště musí být volně přístupné pro vozidla a pěší. Zadavatel je povinen zajistit, aby byly na staveništi dodržovány všechny předpisy pro předcházení úrazům. Dodavatel není povinen zahájit práce, dokud nebude ze strany zadavatele zajištěna bezpečnost práce. V tomto ohledu dodavatelem učiněná potřebná opatření jsou hrazena zvlášť. Jestliže dodavatel kvůli okolnostem, za něž zodpovídá zadavatel, nemůže zahájit práci, nebo musí práci přerušit kvůli okolnostem, za něž zodpovídá zadavatel, pak budou za prostoje zúčtovány v nabídce uvedené hodinové sazby. Chybí-li v nabídce označení některé pracovní doby, platí jako dohodnutá hodinová sazba 38,00 eur/hod. Dodavatel je oprávněn vykázat vyšší škodu, zadavatel nižší škodu. Pokud musejí být kvůli okolnostem, za něž zodpovídá zadavatel, práce úplně zrušeny, pak je zadavatel povinen zaplatit dohodnutou mzdu po odečtení nákladů, které dodavateli prokazatelně nevznikly.

7   Statické náležitosti/ručení

Před zahájením prací musí zadavatel na vlastní zodpovědnost prověřit statiku, místa vrtání a pilové řezy na proveditelnost. Zadavateli se doporučuje, aby k prověření přibral statika. Za škody a následné škody, které vyplynou z polohy míst vrtání a pilových řezů, jakož i za škody, které vyplynou ze změny statiky, (např. trhliny na základě napětí ve stavebním tělese, škody na skrytých vodních a elektrických vedeních, škody na skrytých trubkách, škody na skrytých hlásičích kouře a požární ochrany, škody na skrytých výztužích, škody na ostatních vestavbách a ostatní škody na stavebním tělese) přísluší dodavateli ručení jen tehdy, jestliže byly škody, resp. následné škody způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí. V ostatních případech zadavatel dodavatele jakéhokoli ručení zprošťuje. Omezení ručení neplatí, pokud dodavatel jednal úmyslně, nebo pokud byla způsobena škoda na životech a zdraví dodavatele nebo třetích osob. V tomto případě platí zákonná záruka. Ručení dodavatele za škody způsobené vodou, pokud tyto dodavatel nezpůsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí, je vyloučené. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že také v případě dohodnutého odsávání povrchové vody je toto jen podmíněně kontrolovatelné. Potud je ručení, kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti, vyloučené.

8   Vyšší moc, přerušení prací, překročení termínu

Malá a myslitelná překročení termínu ze strany dodavatele nezakládají pro zadavatele nároky na náhradu škody. Dodavatel se dostane do prodlení jen tehdy, pokud byl písemně zadavatelem vyzván k výkonu při stanovení přiměřené dodatečné lhůty. Pokud dodavatel výkon v rámci přiměřené dodatečné lhůty neprovede, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Rozsáhlejší nároky zadavatele, pokud je to podle zákona přípustné, jsou vyloučené. Škody na strojích a vybavení, které vzniknou během prací, opravňují zadavatele k dočasnému přerušení zakázky bez regresního nároku zadavatele. Totéž platí, je-li dodavateli dočasně zabráněno vyšší mocí v provádění výkonu.

9   Přeřez

Při použití pilových listů vzniká nutně v důsledku poloměru listu „přeřez“. Přeřez odpovídá přibližně tloušťce prořezávané zdi, přičemž protilehlá strana zůstává bez přeřezu. Pokud by přeřez z důvodů statiky nebo místa nebyl možný, použije dodavatel za příplatek rohová vrtání pomocí přístroje na jádrové vrtání.

10   Převzetí výkonu, záruka a poskytnutí kauce

Dodavatel může od zadavatele požadovat převzetí svých výkonů. Jestliže se neprovede výslovné převzetí, považuje se výkon za převzatý bez nedostatků, pokud dodavateli nebudou do 14 kalendářních dnů od ukončení prací, resp. uvedení do provozu písemně vytknuty nedostatky výkonů. Platí zákonná záruční doba. Nároky ze záruky, bezpečnostní nároky a nároky na náhradu škody jsou pro zadavatele – pokud je to podle zákona přípustné – vyloučeny.

11   Zúčtování a platební podmínky

Dodavatelem provedené výkony jsou zúčtovány na základě nabídky a výkazů výkonů. Pokud práce trvají delší dobu, je dodavatel oprávněn vystavit každý týden dílčí faktury. Všechny pohledávky jsou – pokud není dohodnuto jinak – beze srážky ihned splatné. Nároky zadavatele po splatnosti jsou podle § 352 HGB (obchodního zákoníku) úročitelné sazbou 5 procent. Po vzniku prodlení jsou nároky zadavatele úročitelné 9 procentními body nad základní sazbou. Dodavatel je oprávněn uplatnit dalekosáhlejší náhradu škody.

12   Výhrady

Pokud není v nabídce jinak uvedeno, mají v nabídce vykázané ceny platnost po dobu 6 měsíců. Pokud budou výkony provedeny na základě nabídky, která byla podána dříve než 6 měsíců před zahájením prací, pak je dodavatel oprávněn místo nabídkové ceny vzít za základ ceny, jež jsou v místě a době provedení výkonů obvyklé a přiměřené. Pokud pracoviště v době provádění výkonů neodpovídá obvyklému, resp. smluvně dohodnutému stavu, je dodavatel oprávněn vyfakturovat tímto vzniklé vícenáklady, resp. odstoupit od smlouvy.

13   Místo soudu

Nikoli výlučné místo soudu je pro sídlo dodavatele místně a věcně příslušný soud.

14   Ostatní

Pokud se tyto Všeobecné obchodní podmínky stanou zcela nebo částečně neúčinnými nebo ne zcela součástí smlouvy, zůstává smlouva v ostatních částech účinná. Nebudou-li součástí smlouvy ustanovení nebo budou-li neúčinná, řídí se obsah smlouvy podle zákonných předpisů.